Paměť Krkonoš

Úvod

Zapsaný ústav Paměť Krkonoš je nestátní neziskovou institucí, jejímž hlavním posláním a cílem je záchrana, zachování, zpracování a zpřístupnění dokumentů a děl týkajících se regionu Krkonoše.

Hlavním předmětem činnosti Paměti Krkonoš je

  • vytvoření unikátního historického adresáře Krkonoš propojujícího jednotlivý dům či drobnou stavbu s konkrétní osobou, rodinou, organizací, spolkem, profesí, lokalitou nebo výraznou událostí;
  • sběr, profesionální archivace a odborné zpracování dokumentů, listin, fotografií, negativů, diapozitivů, pohlednic, filmů, orální historie atd.;
  • vytváření sbírky uměleckých děl profesionálních i amatérských fotografů.

Hlavní činností Paměti Krkonoš je

  • sbírání, systematizace a archivace informací o Krkonoších a Podkrkonoší
  • zpřístupnění informací, vybudování a provoz badatelny a knihovny, organizace archivní, archivně badatelské a dokumentační činnosti, vytváření podmínek pro badatelské a výzkumné týmy i jednotlivce zabývající se problematikou Krkonoš
  • vytváření sbírky uměleckých děl profesionálních i amatérských fotografů
  • vzdělávání školní i mimoškolní zaměřené na poznávání Krkonoš a jeho podhůří
  • vybudování a provoz centra sloužícího k vzájemnému setkávání a k diskuzi nad kulturními, historickými, politickými a společenskými tématy
  • organizace a zaštítění osvětových akci a programů, které se váží k historii i současnosti Krkonoš; publikační a přednášková činnost
Paměť Krkonoš byla založena 16. září 2014.